Μενού Κλείσιμο

Κατεπείγουσες συνεδριάσεις ΔΣ και ΔΕ

Κατεπείγουσες συνεδριάσεις ΔΣ και ΔΕ

πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύμφωνα μετις διατάξειςτου άρθρου 67παρ. 5του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87-7.6.2010),όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/23, και τα διαλαμβανόμεναστην αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α.:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) (πλέονΥΠ.ΕΣ.εγκ.98/8182/26… 
Περισσότερα στο αρχικό site…