Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ~ Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ~ Τα θέματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2024 δια ζώσης … 
Περισσότερα στο αρχικό site…