Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σύμφωνα με:α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018,β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοση… 
Περισσότερα στο αρχικό site…