Μενού Κλείσιμο

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Μετεώρων

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης. Βελτίωση αρδευτικού δικτύου στο Δήμο Μετεώρων

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» (CPV:45232120-9), Κωδικός NUTS: EL611 με προϋπολογισμό 1.112.903,23 ΕΥΡΩ (χωρί… 
Περισσότερα στο αρχικό site…