Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή ~ Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή ~ Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 15η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…