Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2023 δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οπο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…