Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η ΔΚ Καλαμπάκας

Συνεδριάζει η ΔΚ Καλαμπάκας

Σύμφωνα με:α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 τουν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης NομοθετικούΠεριεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειώνεμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ55/Α/11-3-2020)… 
Περισσότερα στο αρχικό site…