Μενού Κλείσιμο

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση Σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από τοάρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2023 δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία … 
Περισσότερα στο αρχικό site…