Μενού Κλείσιμο

Δημοπρατείται το Κέντρο Αναρρίχησης Χασίων

Δημοπρατείται το Κέντρο Αναρρίχησης Χασίων

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων , θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…