Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει την Τρίτη 21/3 το μεσημέρι η Κοινότητα Καλαμπάκας

Συνεδριάζει την  Τρίτη 21/3 το μεσημέρι η Κοινότητα Καλαμπάκας

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-… 
Περισσότερα στο αρχικό site…