Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει το Δ.Σ και οι επιτροπές του Δήμου Μετεώρων

Συνεδριάζει το Δ.Σ και οι επιτροπές του Δήμου Μετεώρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 20η/2022… 
Περισσότερα στο αρχικό site…